جاذبه های توریستی ترکیه
17 سپتامبر 2013
شرایط تاسیس دارالترجمه رسمی
22 نوامبر 2013

ماده 1 ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسناد رسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي دارالترجمه رسمی قلم اول ترجمه خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعيين نشده باشد محاكم و ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمي مترجمين كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين مينمايد.
ماده 2 ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمی يا مأمورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد:
الف ـ اسنادی كه در يكي از كشورهای بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهای غيرفارسی تنظيم شده و دريكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده باشد.

دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی

ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه مورد حاجت باشد.
ماده 3 ـ به متقاضيان با احراز شرايط ذيل پروانه مترجمی رسمی داده می شود:
الف ـ داشتن حداقل 25 سال سن.
ب ـ موفقيت در آزمون و اختبار علمي و كتبي.
ج ـ نداشتن پيشينه مؤثر كيفري.
د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي عقيدتي.
ه ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
و ـ عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي.
ز ـ مورد وثوق و اعتماد باشد.
ماده 4 ـ اعتبار پروانه مترجمی به مدت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي و پرداخت هزينه مطابق تعرفه قانونی ميباشد چنانچه متقاضي تمديد فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود مراتب با ذكر دلايل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و درخواست رسيدگي ميشود. مرجع انتظامي پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه مترجمي رأي مقتضي صادر مينمايد.
تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.
ماده 5 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هيأتي مركب از يك نفر قاضي و دو نفر ازمترجمين رسمی به انتخاب رئيس قوه قضائيه ميباشد كه انشاء رأي با قاضي هيأت خواهد بود.
ماده 6 ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب براي بار اول به مدت يك سال و بار دوم بهمدت دو سال و در صورت تكرار براي هميشه از مترجمي رسمي محروم ميشود:
الف ـ ترجمه و تطبيق با پروانه اي كه مدت آن منقضي شده است.
ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضايي بدون عذر موجه.
د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني.
ه ـ عدم رعايت تعرفه حق الزحمه مترجمي.
و ـ ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع.
تبصره ـ مجازاتهاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين ميباشد.
ماده 7 ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب به توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت تكرار تا يك سال از مترجمی محروم ميشود:
الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانوني غيرقضايي بدون عذر موجه.
ب ـ تأخير در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ عدم رعايت ضوابط ترجمه.
د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي.
ماده 8 ـ تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوع است و مرتكب به مجازات كلاهبرداري محكوم ميگردد.
ماده 9 ـ تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه ، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخيص شرايط مذكور در اين قانون به موجب آيين نامهايی ميباشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *